Spring naar de inhoud

Het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ is een door ZonMw gefinancierd programma dat zich richt op verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces én de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. Een sleutel voor verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces ligt in betere samenwerking en onderlinge afstemming tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Het verbeteren van deze afstemming staat centraal in Programmalijn 1 ‘Professionalisering poortwachtersproces’ en de drie projecten binnen deze programmalijn. De drie projecten zijn in februari 2022 van start gegaan en staan hieronder kort beschreven.

Project 1A: Multidisciplinaire ontwikkeling van richtlijnen.

Voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen betrokken bij de begeleiding van zieke werknemers gedurende het poortwachtersproces zijn richtlijnen van groot belang. In project 1A ligt het accent op het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen zodat deze professionals hun rollen en taken, en dus hun begeleiding, goed met elkaar kunnen afstemmen.

Voor de uitvoering van dit project is een consortium gevormd met HAN en UMCG. Er wordt samengewerkt met de drie beroepsverenigingen (NVAB, NVvA, NVVG), vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en diverse experts.

Project 1B: Doorontwikkeling en onderbouwing van de leidraad en het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden.

In project 1B, ook wel het BAR-project genoemd, staat de doorontwikkeling en onderbouwing van de leidraad en het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) centraal. Het BAR-instrument biedt bedrijfsartsen de mogelijkheid om de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie van zieke werknemers op uniforme wijze te beschrijven. Zodanig dat ook arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen hier goed mee uit de voeten kunnen en op een manier die begrijpelijk is voor werknemers en werkgevers.

Voor de uitvoering van dit project is een consortium gevormd met Amsterdam UMC, HAN en UMCG. Ook wordt samengewerkt met beroepsverenigingen, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van patiënten/werknemers en werkgevers. Het UMCG zal de toepassing van het BAR instrumentarium en de leidraad in de praktijk onafhankelijk monitoren en evalueren.

Project 1C: Versterken van interprofessioneel samenwerken in het Poortwachtersproces door interprofessioneel leren. Ontwikkeling en evaluatie van multidisciplinair onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

In het stimuleren van betere samenwerking is er behoefte aan gezamenlijk multidisciplinair onderwijs voor de drie beroepsgroepen, o.a. een gezamenlijk training in het toepassen van het BAR instrumentarium in de praktijk. In project 1C staat de ontwikkeling en evaluatie van multidisciplinair onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen centraal. Door het volgen van gezamenlijk onderwijs kunnen de drie beroepsgroepen meer inzicht krijgen in de rol van de ander in het hele traject rondom gezondheid, ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Op deze manier kan de expertise van alle drie beroepsgroepen optimaal worden benut voor effectievere re-integratieprocessen voor (zieke) werkenden en hun werkgevers.

Voor de uitvoering van dit project is een consortium gevormd met Amsterdam UMC, HAN, UMCG, NSPOH, SGBO, UWV, Scolea, IVA opleidingen. Ook wordt er samengewerkt met beroepsverenigingen, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van patiënten/werknemers en werkgevers. Het UMCG zal onafhankelijk onderwijskundig onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit en de effecten van het ontwikkelde gezamenlijke onderwijs en casuïstiekbespreking in de praktijk van de professionals.