Spring naar de inhoud

Informatiebrief

Onderzoek “Panelstudie monitoring en evaluatie BAR-instrument”

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse in de panelstudie over het gebruik van het BAR-instrument onder bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die werkzaam zijn in het Poortwachtersproces. Deze studie richt zich zowel op gebruikers als niet-gebruikers van het BARinstrument. Met deze brief geven we informatie over het onderzoek.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u in deze brief uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees de informatie rustig door en vraag de onderzoekers uitleg als u vragen heeft. De contactgegevens van de onderzoekers staan vermeld onderaan deze brief.

Achtergrond van het onderzoek: verbetering kwaliteit Poortwachtersproces

Om (zieke) werkenden beter te kunnen ondersteunen bij het re-integratieproces is goede samenwerking en onderlinge afstemming tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen cruciaal, inclusief het eenduidig beschrijven en interpreteren van belastbaarheid
en re-integratiemogelijkheden tijdens het Poortwachtersproces. Om de samenwerking en afstemming tussen deze professionals te verbeteren is in voorgaande jaren het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) ontwikkeld.

Deze panelstudie wordt uitgevoerd in het kader van het overkoepelende project “Doorontwikkeling instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR)” van het ZonMw programma “Verbetering kwaliteit poortwachtersproces”. In het kader van dit overkoepelende project is door Amsterdam UMC de tweede versie van het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR 2.0) ontwikkeld. Dit instrument is gericht op het verbeteren van de communicatie, afstemming en samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die in het kader van het Poortwachtersproces betrokken zijn bij het re-integratieproces van zieke werknemers. Sinds december 2022 kunnen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen gebruikmaken van versie 2.0 van het instrument en in de loop van 2024 komt BAR 3.0 beschikbaar. Meer informatie over het overkoepelende project kunt u
vinden op de website www.bar-project.nl.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een onafhankelijke monitoring en evaluatie van het implementatieproces. Het doel is het proces en de effecten van de implementatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad te onderzoeken. Deze panelstudie, waarin deelnemers op meerdere momenten een vragenlijst invullen, is één van de onderdelen van de onafhankelijke monitoring en evaluatie.

Wat is het doel van dit onderzoek?

De tweede versie van het BAR-instrument (BAR 2.0) is sinds december 2022 beschikbaar voor gebruik door bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen en in de loop van 2024 komt BAR 3.0 beschikbaar. Het doel van deze panelstudie is het monitoren en evalueren van het gebruik van en ervaringen met het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad in de praktijk gedurende een langere periode. We zijn hierbij geïnteresseerd in de ervaringen en meningen van zowel gebruikers als niet-gebruikers van het BAR-instrument. In deze panelstudie staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. In hoeverre gebruiken bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad in hun dagelijkse praktijk?
  2. Wat zijn de ervaringen van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen met het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad? (m.b.t. de bruikbaarheid van het BAR- intrument en de meerwaarde voor het bevorderen van onderlinge samenwerking en communicatie tussen professionals en de samenwerking en communicatie met werkgevers en werknemers)
  3. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor succesvolle implementatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad?

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is het belangrijk dat zowel professionals die het BAR-instrument gebruiken als professionals die het instrument (nog) niet gebruiken deelnemen aan het panel.

Wat kunt u verwachten als u meedoet?

Indien u bereid bent deel te nemen aan dit onderzoek dan betekent het dat u gedurende minimaal 12 maanden tot maximaal 2,5 jaar vier keer per jaar een korte online vragenlijst van 10-15 minuten invult (het onderzoek loopt tot en met januari 2026, professionals kunnen zich tot uiterlijk december 2024 inschrijven voor het panel). Vragen gaan onder andere over uw gebruik van en ervaringen met het BAR-instrument, alsook hoe uw samenwerking en communicatie met andere professionals, werkgevers en werknemers in het Poortwachtersproces verloopt. U krijgt na het invullen van de eerste vragenlijst ieder kwartaal een link naar een vragenlijst opgestuurd. Na het ontvangen van de link kunt u de vragenlijst invullen wanneer het u uitkomt. In totaal zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag voor dit panel ongeveer 130 bedrijfsartsen, 65 verzekeringsartsen en 300 arbeidsdeskundigen nodig.

Meedoen?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Uw deelname is vrijwillig. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. De Centrale Ethische Toetsingscommissie van het UMCG heeft het onderzoek beoordeeld op het voldoen aan de huidige wetgeving in Nederland en aanvullende regelgeving van het UMCG.

Als u wilt deelnemen aan dit panelonderzoek kunt u zich aanmelden via deze link: https://redcap.link/aanmelden-panel. U kunt na het invullen van het toestemmingsformulier direct de eerste vragenlijst invullen.

Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het onderzoek?

De informatie die in deze studie wordt verkregen zal worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor verdere ontwikkeling en implementatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad. Daarmee draagt deze studie bij aan het verbeteren van de begeleiding en re-integratie van zieke
werknemers gedurende het Poortwachtersproces. Een nadeel is dat deelname u per kwartaal ongeveer 10-15 minuten van uw tijd kost.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden uw gegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Dit onderzoek wordt volledig uitgevoerd door het UMCG. Alleen de onderzoekers onderaan deze brief hebben toegang tot uw gegevens. Uw deelname aan het onderzoek is strikt vertrouwelijk. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. De onderzoekers weten welke code u heeft. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in het UMCG. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

Toegang tot uw gegevens voor controle

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn bv. gemachtigde monitors, auditoren en toezichthoudende instanties als bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Bewaartermijn gegevens

De onderzoekers moeten op grond van de wet- en regelgeving de verzamelde gegevens ten behoeve van het onderzoek 15 jaar bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd. Meer informatie over uw privacy rechten staan in de privacy statement van het UMCG. Deze kunt u vinden op: http://uwprivacy.umcg.nl. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze informatiebrief.

Na het onderzoek

De onderzoekers beschrijven het onderzoek in de FAIR-database. Dit is een database waar andere onderzoekers kunnen zien waar onderzoek naar is gedaan. Deze database bevat geen onderzoeksgegevens of informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Eventueel kunnen de
verzamelde onderzoeksgegevens van de vragenlijst met andere onderzoekers worden gedeeld, maar uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld. In de toestemmingsverklaring vragen we of we u eenmalig mogen benaderen voor deelname aan vervolgonderzoek. U bepaalt op dat moment weer zelf of u wel of niet mee wilt doen aan een eventueel vervolgonderzoek.

Heeft u vragen?
Mocht u meer informatie willen of vragen hebben over dit onderzoek, neem dan contact op met de onderzoekers via verbetering-poortwachtersproces@umcg.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met:

Haitze de Vries
Telefoonnummer: 06-19221216                             
E-mail: h.j.de.vries@umcg.nl      

Nicole Snippen
Telefoonnummer: 06-25646870
E-mail: n.c.snippen@umcg.nl

De onderzoekers doen er alles aan om het onderzoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Indien u klachten heeft over het onderzoek kunt u dit bespreken met de uitvoerend onderzoekers (Haitze de Vries of Nicole Snippen). U kunt klachten ook bespreken met de hoofdonderzoeker, prof. Sandra Brouwer via 050 3616976 (secretariaat).

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG.

Telefoonnummer: 050-361 61 61   
E-mail: privacy@umcg.nl                           

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Dr. Nicole Snippen
Dr. Haitze de Vries
Drs. Bo Krause
Prof. Dr. Sandra Brouwer
Onderzoekers UMCG, afdeling Gezondheidswetenschappen