Spring naar de inhoud

Informatiebrief

Onderzoek “Vragenlijst en interviews interprofessionele samenwerking en afstemming in het poortwachtersproces”

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse in het vragenlijstonderzoek over de samenwerking en afstemming tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen in het poortwachtersproces. Met deze brief vragen wij u om mee te doen aan dit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en geven we informatie over het onderzoek.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u in deze brief uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees de informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. De contactgegevens van de onderzoeker staan vermeld onderaan deze brief.

Achtergrond van het onderzoek: verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Dit onderzoek is onderdeel van twee projecten van het ZonMw programma “Verbetering kwaliteit poortwachtersproces”:

1. Doorontwikkeling instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR);

2. Ontwikkeling multidisciplinair onderwijs voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Het overkoepelende doel van deze twee projecten is het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen professionals die betrokken zijn bij het re-integratieproces van zieke werknemers om zo de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers te verbeteren. De projecten bestaan uit meerdere onderdelen; dit vragenlijstonderzoek (met verdiepende interviews bij een selecte subgroep) is onderdeel van de onafhankelijke evaluatie, die wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG. De onderzoekers zijn Nicole Snippen, Haitze de Vries, Jeanet Landsman-Dijkstra en Sandra Brouwer.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit vragenlijstonderzoek met verdiepende interviews is inzicht verkrijgen in de ervaringen met interprofessioneel samenwerken in het poortwachtersproces. Het gaat hierbij om informatie over de mate waarin bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en/of verzekeringsartsen samenwerken en onderling afstemmen, op welke momenten dit vooral is, wat hun meningen en ervaringen zijn ten aanzien van die samenwerking, en de tevredenheid over de belastbaarheidsbeoordeling van de verschillende betrokkenen.

Wat kunt u verwachten als u meedoet?

Indien u bereid bent deel te nemen aan dit onderzoek dan betekent het dat u eenmalig anoniem een online vragenlijst invult. U opent bijgevoegde link voor deelname aan het onderzoek en kunt de vragenlijst invullen wanneer het u uitkomt. U zult ongeveer 20-30 minuten bezig zijn met het invullen van de vragenlijst. In totaal zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag ongeveer 200 bedrijfsartsen, 110 verzekeringsartsen en 200 arbeidsdeskundigen nodig. Wij vragen deelnemers aan het vragenlijstonderzoek aan te geven of zij op een later moment willen deelnemen aan een verdiepend interview. In dat geval vragen wij om uw contactgegevens. Het interview duurt ongeveer 30 minuten. Indien u aangeeft mee te willen doen aan een interview, dan kan u daar in de loop van de maanden na de vragenlijst voor worden uitgenodigd. In het interview zullen we uitgebreider ingaan op verschillende aspecten van multidisciplinaire samenwerking tussen professionals. Tijdens het interview zullen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden om achteraf het gesprek woord voor woord uit te schrijven en daarna te analyseren. In totaal hebben we ongeveer 10 bedrijfsartsen, 10 verzekeringsartsen en 10 arbeidsdeskundigen nodig voor de interviews.

Meedoen?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Uw deelname is vrijwillig. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. De Centrale Ethische Toetsingscommissie van het UMCG heeft het onderzoek beoordeeld op het voldoen aan de huidige wetgeving in Nederland en aanvullende regelgeving van het UMCG.

Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het onderzoek?

Uw deelname kan bijdragen aan meer kennis over de samenwerking en afstemming tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen en hoe deze professionals dit beoordelen. Deze informatie dient bij te dragen aan het verbeteren van de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Een nadeel is dat deelname aan de vragenlijst u 20-30 minuten van uw tijd kost. Deelname aan een interview kost u 30 minuten extra tijd.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden uw gegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Elke deelnemer aan de verdiepende interviews krijgt een code die bij de gegevens komt te staan. Uw naam en andere persoonlijke gegevens die u direct kunnen identificeren worden apart bewaard.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Dit onderzoek wordt volledig uitgevoerd door het UMCG. Alleen de onderzoekers onderaan deze brief hebben toegang tot uw gegevens. Uw deelname aan het onderzoek is strikt vertrouwelijk.

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens m.b.t. de interviews een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. De onderzoekers weten welke code u heeft. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in het UMCG. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

Op de opnames van het interview bent u mogelijk te herkennen aan uw stem en in beeld. We gaan met deze opnames daarom heel zorgvuldig om. Direct na het interview slaan we de opnames op in onze UMCG-werkomgeving. Deze omgeving is beveiligd met wachtwoord en een extra authenticatiecode. De bestanden worden vervolgens direct van de apparatuur verwijderd. De opnames worden bewaard totdat de resultaten volledig zijn uitgeschreven. In de uitgeschreven interviews zal uw naam niet worden gebruikt.

Toegang tot uw gegevens voor controle

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn bv. gemachtigde monitors, auditoren en toezichthoudende instanties als bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Bewaartermijn gegevens

De onderzoekers moeten op grond van de wet- en regelgeving uw de verzamelde gegevens ten behoeve van het onderzoek 15 jaar bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Meer informatie over uw privacy rechten staan in de privacy statement van het UMCG. Deze kunt u vinden op: http://uwprivacy.umcg.nl.

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruik van uw medische en persoonsgegevens zoals beschreven in deze informatiebrief.

Na het onderzoek

De onderzoekers beschrijven het onderzoek in de FAIR-database. Dit is een database waar andere onderzoekers kunnen zien waar onderzoek naar is gedaan. Deze database bevat geen onderzoeksgegevens of informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Eventueel kunnen de verzamelde onderzoeksgegevens van de vragenlijst met andere onderzoekers worden gedeeld, maar uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld.

In de toestemmingsverklaring vragen we of we u eenmalig mogen benaderen voor deelname aan een interview en ander vervolgonderzoek. U bepaalt op dat moment weer zelf of u wel of niet mee wilt doen aan het interview of aan ander vervolgonderzoek.

Heeft u vragen?

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben over dit onderzoek, neem dan contact op met Haitze de Vries of Nicole Snippen.

Haitze de Vries
Telefoonnummer: 06-19221216                             
E-mail: h.j.de.vries@umcg.nl      

Nicole Snippen
Telefoonnummer: 06-25646870
E-mail: n.c.snippen@umcg.nl

De onderzoekers doen er alles aan om het onderzoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Indien u klachten heeft over het onderzoek kunt u dit bespreken met de uitvoerend onderzoekers (Haitze de Vries of Nicole Snippen). U kunt klachten ook bespreken met de hoofdonderzoeker, prof. Sandra Brouwer via 050 3616976 (secretariaat).

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG.

Telefoonnummer: 050-361 61 61   
E-mail: privacy@umcg.nl                           

Wilt u meedoen?

Ga dan naar de vragenlijst voor uw beroepsgroep door op de betreffende link te klikken:
· Vragenlijst bedrijfsarts
· Vragenlijst arbeidsdeskundige privaat
· Vragenlijst arbeidsdeskundige werkzaam bij het UWV
· Vragenlijst verzekeringsarts
Als u meerdere functies heeft vragen we u één functie te kiezen waarvan u de betreffende vragenlijst invult.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Nicole Snippen
Haitze de Vries
Jeanet Landsman-Dijkstra
Sandra Brouwer
Onderzoekers UMCG, afdeling Gezondheidswetenschappen